مرتضی قرايی گركانی

  • تحصيلات:
    1کارداني : رشته عمران (اسکلتهاي فلزي)، مجتمع عالي تکنولوژي انقلاب.
    2کارشناسي :رشته الاهيات(گرايش فلسفه وکلام اسلامي)،دانشکده الاهيات دانشگاه تهران.
    3کارشناسي ارشد :رشته الاهيات (گرايش فلسفه وحکمت اسلامي)، دانشگاه تر بيت مدرس.
    4دکتری(Ph.D.) ،رشته فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبايي.

 

وضعيت شغلي:
1 -   دبير ديني و تربيتي: سال 59 تا 73 ، دبيرستانهاي تهران (منطقه 11).
2-    عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي : از سال 1375.

تدريس:

1. دروس ديني و فعاليتهاي تربيتي ، منطقه 11 آموزش و پرورش استان تهران.
2. دانشکده الاهيات دانشگاه تهران :
       تاريخ فلسفه اسلامي(1) و(2).
3. دانشگاه آزاد اسلامي شهرري:
       تاريخ فلسفه غرب (1) و (2)، متدلوژي، منطق (1)، (2)، (3)، اخلاق تخصصي رشته هاي الاهيات
       (المحجه البيضاء)، معارف(1)،(2)، ريشه هاي انقلاب ، متون، وصيت نامه امام خميني (ره)، کليات فلسفه
4. دانشگاه علامه طباطبايي : معارف(1)،(2)
5. مرکز آموزش مخابرات: معارف(1)،(2)
6. پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي: منطق و کليات فلسفه
7. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي:
       معارف (1)، معارف (2)، اخلاق و تعليم وتربيت اسلامي، متون اسلامي، فلسفه علم فيزيك.
8. دانشگاه شاهد:
     منطق قديم، منطق عمومي، منطق رياضي، زبان انگليسي تخصصي (متون فلسفي)، تاريخ فلسفه غرب، فلسفه تطبیقی، فلسفه تاریخ، تاریخ فلسفه غرب (1) یونان،
      تاریخ فلسفه غرب (3) دکارت و کانت، فلسفه اشراق (2) ،تاریخ فلسفه غرب (2) �قرون وسطی، تاریخ فلسفه غرب معاصر .

9. دانشگاه ا لزهرا : دوره کارشناسی ارشد , فلسفه تاریخ .

    از سال 1374 به عنوان پژوهشگر گروه هاي فلسفه ،وکلام در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي (دبا) به تحقيق مشغولم .

 

آثار:

الف)کتاب:

صفات اشياء ،در فلسفه تحليلي وحکمت اسلامي،چاپ اول، تهران،دفتر پژوهش ونشر سهروردي،1383.

 

ب) مقالات تأليفي:

 

1ـ " بابا افضل کاشاني"، دائره المعارف بزرگ اسلامي، ويراستة کاظم موسوی بجنوردي، جلد دهم، تهران، 1380، 735-739.

2ـ " بابا افضل کاشاني" ،کتاب ماه دين، سال 4، شماره 9 و 10، تير و مرداد 1380، 96 ـ 107 [شماره مسلسل 45 ـ 46]

3ـ " بهمنيار بن المرزبان" ، دائره المعارف بزرگ اسلامي،ويراسته کاظم موسویبجنوردی،جلد سيزدهم،تهران،1383، 217-219 .

4ـ " آقا محمد بيدآبادي"،دائره المعارف بزرگ اسلامي، ويراسته کاظم موسوی بجنوردی،جلد سيزدهم،تهران،1383،335-338.

5 ـ" بهمنيار ابن المرزبان"، دانشنامه زبان و ادب فارسي،ويراسته اسماعيل سعادت،جلد دوم،تهران،1386، 89-91.

6 ـ" ارسطو و مساله جوهر"، نامه حکمت، سال دوم_شماره سوم/بهاروتابستان1383، 93-110.

7 ـ" نگاهی به آراء جهان شناسي و انسانشناسي فيثاغوريان"،رهنمون،سال دوم شماره هاي اول ودوم زمستان و بهار 1382-1383، 55-74.

8-"تجريددائره المعارف بزرگ اسلامي،ويراسته كاظم موسوي بجنوردي ،جلدچهاردهم،تهران ،1385، 573-575.

9-"سير تاريخي مسأله ي تغيّر"،رهنمون،سال چهارم شماره هاي اوّل ودوم،زمستان وبهار1384-1385، 67-86.

10-"تغیّر" دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ویراسته کاظم موسوی بجنوردی، جلد پانزدهم، تهران، 1387، 359-363.

11-"نگاهی به پیشفرضهای انسانشناختی فقه و عرفان"، پژوهشنامه ی عرفان،سال اوّل،پاییز و زمستان 1388، 81-105.

12-"نظریه ی مطابقت صدق راسل؛به موازات تحولات وی"،نامه ی حکمت،سال هفتم،شماره ی دوم،پاییز و زمستان 1388، 51-76.

 

ج) ترجمه:

1 ـ" شناختنامه بابا افضل الدين کاشاني"، کتاب ماه دين، سال سوم، شماره 12، مهرماه 1379، 57 ـ 62 [شماره مسلسل 36].

2 ـ" عقل و ايمان" ، انفورد بمبرو، نقد و نظر، سال چهارم، شماره اوّل و دوم، زمستان وبهار 7-1376137، 494 ـ 506 [شماره مسلسل 13 ـ 14].

3ـ" عقل و ايمان"، راجر تريک، نقد و نظر، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز 1377 [شماره مسلسل 15 ـ 16].

4ـ " معناي خدا" ، پيتر گيج، نقد و نظر، سال پنجم، شماره اول و دوم، زمستان و بهار 1377 ـ 1378، صص 345 ـ 356 [شماره 17 ـ 18].

5ـ " معناي خدا" ، مايکل دورانت ، نقد و نظر، سال ششم، شماره اول و دوم، زمستان و بهار 1378 ـ 1379 [شماره مسلسل 21 ـ 22].

6ـ "شهود و امر وصف ناپذير"، رنفوردبمبرو، پژوهشنامه متين، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1379، صص 177 ـ 194 [شماره مسلسل 7].

7ـ" تجربه، زبان و حقيقت ديني"، دايا کريشنا،نقد و نظر، سال ششم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز 1379، صص 373 ـ 383 [شماره مسلسل 23 ـ 24].

8ـ "نامگذاري، ضرورت و نوع طبيعي" ، استيفن شوارتز، فصلنامة تخصصي ذهن، سال دوم، شماره دوم و سوم (شماره مسلسل 6 و 7)، تابستان و پاييز 1380، صص147 ـ 176.

9ـ "نسب دروني و بيروني"، ريچارد رورتي، فصلنامة تخصصي ذهن،سال سوم،شماره اول،بهار1381.

10ـ" شکاکيّت"، ريچارد پاپکپن و کلاين، پژوهشنامة متين،سال چهارم،شماره چهاردهم،بهار1381.

11ـ" جهان به منزلة پيکر خدا "، خانم سلي مگ فاگ، نقدونظر شماره 32 ـ 31، پاييز و زمستان 1382، 301 ـ 269.

12ـ" فرزانگي،خلاقيت روانشناختي، و عشق به تقدير"، شري سلمن،ناقد، سال اول، شماره 2 فروردين ارديبهشت 1383، تهران، 259 ـ 241.

13-"دين واخلاق"، استوارت ساثرلند،رهنمون،سال دوم شماره سوم و چهارم ،تابستان و پاييز 1383،115-131.

14-"درآمدي تاريخي بر مابعد الطبيعه"،مايكل لوكس،رهنمون،سال سوم شماره سوم وچهارم،تابستان و پاييز1384، 45-60.

15-"رد ايده آليسم"،جرج ادوار مور،نامه حكمت.

کتاب های این مترجم

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه ریاضیات

نوشته مايكل دامت

ترجمه مرتضی قرايی گركانی

14,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید