ياسر پوراسماعيل

.

کتاب های این مترجم

مسائل و نظریه های ادراک حسی در فلسفه معاصر

نوشته جمعی از نویسندگان

ترجمه ياسر پوراسماعيل

13,000 تومان

درآمدی به متافیزیک معاصر

نوشته مايكل لاكس

ترجمه صالح افروغ-ياسر پوراسماعيل

35,000 تومان

فلسفه آگاهی

نوشته مايكل تاي

ترجمه ياسر پوراسماعيل

19,000 تومان

فلسفه ادراک حسی

نوشته ویلیام فیش

ترجمه ياسر پوراسماعيل

27,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید