محمد حسين كمالی نژاد

الف- مشخصات فردي:

          محمد حسين كمالي نژاد فرزند براتعلي متولد 1339 به شماره شناسنامه 24 صادره ازكرج

 

ب- شغل:

           استاد يار آموزش مركزآموزش عالي امام خميني(ره) وابسته به سازمان آموزش وتحقيقات وزارت جهاد كشاورزي

            تدريس بيش ازصد واحد دروس مختلف عمومي ازجمله حدود 10واحد فلسفه اخلاق

پ- سوابق تحصيلي:

           اخذ ديپلم رياضي فيزيك در سال 1358 از دبيرستان ستايش شهرستان كرج

             "  ليسانس فلسفه (غرب) در سال1366 ازدانشكده ادبيات دانشگاه تهران

             " فوق ليسانس فلسفه (غرب) درسال1369    "         "        "      "

             "  دكتري         "        "        "   1380 واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

-عنوان پايان نامه فوق ليسانس:

             «ترجمه و درج مقدمه بر كتاب تفسيري بر مابعدالطبيعه اخلاق كانت نوشته سر ديويد راس»

استاد راهنما: جناب حجت اسلام دكتر احمد احمدي

استاد مشاور: جناب آقاي دكترمجتهدي

 -عنوان پايان نامه دكتري:

              «بررسي مفهوم تجربه نزد هگل با تكيه بر تفسير مارتين هيدگر»

استاد راهنما: جناب آقاي دكتر رضا داوري 

استاد مشاور:       "        "    غلامرضا اعواني وجناب آقاي دكترغلامحسين ابراهيمي ديناني

ت- كتاب و مقالات:

            ت1- كتاب:

           1-ويليام  ديويدراس   نظريه اخلاقي كانت (شرحي بر تأسيس مابعدالطبيعه اخلاق) ترجمه محمد حسين كمالي نژاد.

           ت2- مقالات:

1-     كمالي نژاد محمد حسين، هوسرل و تأ سيس پديدار شناسي،كيهان انديشه  1377

2-                  "                تفكر ترجمه اي روايتگروابستگي علمي وفرهنگي انديشه انقلاب اسلامي  1383

3-     كمالي نژاد محمد حسين، بررسي نظرات ملاصدرا و هگل درمورد هستي ونيستي، نامه مفيد    1385

4-     كمالي نژاد محمد حسين، آگاهي سازنده تجربه،فلسفه (نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران)، درحال چاپ.

5-     اشتراوس لئو، بازسازي يا انهدام،ترجمه محمد حسين كمالي نژاد، نامه فرهنگ  1379

کتاب های این مترجم

نظریه اخلاقی کانت: شرحی بر تأسیس مابعدالطبیعۀ اخلاق کانت

نوشته سر ديبلو ديويد راس

ترجمه محمد حسين كمالی نژاد

6,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید