جمعی از مترجمان

.

کتاب های این مترجم

تاریخ فلسفه اسلامی (پنج جلدی) برگزیده جایزه کتاب فصل)

نوشته سيد حسين نصر

ترجمه جمعی از مترجمان

119,000 تومان

دايرة المعارف قرآن (EQ) (جلد1)(آ-ب)

نوشته جین دمن مك اولیف

ترجمه جمعی از مترجمان

45,000 تومان

دايرة المعارف قرآن (EQ) (جلد2) (پ-خ)

نوشته جین دمن مك اولیف

ترجمه جمعی از مترجمان

50,000 تومان

دايرة المعارف قرآن (EQ) (جلد3)(د-ش)

نوشته جین دمن مك اولیف

ترجمه جمعی از مترجمان

55,000 تومان

دايرة المعارف قرآن (EQ) (جلد4) (ص-گ)

نوشته جین دمن مك اولیف

ترجمه جمعی از مترجمان

70,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید