شيرزاد پيك حرفه

۳ اسفند ۱۳۵۸، رشت) اتا فیلسوف، نویسنده، استاد دانیشگا و مترجم ایرانی هسته. وه فلسفه اخلاق جا فعالیت کانده و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هسته.

پیک حرفه تاسا دِتا کیتاب و دِتا ترجمه چاپ هاکرده، که ونه آثارون عموما حیطه فلسفه اخلاق دله قرار گیرنه.

پیک حرفه تا‌اسا دتا کیتاب فلسفه اخلاق زمینه دله، چاپ هاکرده که مرزهای اخلاق(تهران:نی، ۱۳۹۰) و فایده‌گرایی (تهران:نگاه معاصر، ۱۳۹۴) نوم دارننه.

کتاب های این مترجم

پیامدگرایی

نوشته جوليا درايور

ترجمه شيرزاد پيك حرفه

18,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید