بهنام اكبری

.

کتاب های این مترجم

درباره آکویناس

نوشته جان اينگليس

ترجمه بهنام اكبری

8,000 تومان

درباره وحدت عقل در ردّ ابن رشدیان

نوشته توماس آكويناس

ترجمه بهنام اكبری

35,000 تومان

تاریخ فلسفه غرب (راتلیج) (جلد 3) (فلسفه قرون وسطی)

نوشته جان مار بن

ترجمه بهنام اكبری

50,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید