هادي ربيعی

وضعيت علمي و تحصيلي:

• عضو هيأت علمي فرهنگستان هنر (استاديار پژوهشي)
• دكترا: فلسفه هنر (دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات تهران): اولين فارغ التحصيل و حائز رتبه
اول در ميان دانشجويان دورة نخست مقطع دكتراي رشته فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامي، 1390
• كارشناسي ارشد: فلسفه و كلام اسلامي (دانشگاه امام صادق تهران): كسب عنوان پايان نامه برتر مقطع
كارشناسي ارشد در ميان كليه رشته هاي دانشكده الهيات، 1383

تدريس دانشگاهي:
• فلسفه هنر نزد فيلسوفان مشاء و اشراق: كارشناسي ارشد (دانشگاه هنر تهران، گروه فلسفه هنر)
• نقد و تطبيق مباني نظري هنر شرق و غرب: كارشناسي ارشد (دانشگاه هنر تهران، گروه نقاشي)
• آ شنايي با آراي متفكران در باب هنر: كارشناسي ارشد (دانشگاه هنر تهران، گروه پژوهش هنر)
• حكمت هنر اسلامي: كارشناسي ارشد (مؤسسه آموزش عالي رسام)
• هنر مسيحي: كارشناسي ارشد (دانشگاه اديان و مذاهب قم)
• ف لسفه هنر نزد فيلسوفان مشاء: كارشناسي ارشد (دانشگاه اديان و مذاهب قم)
• مباني زيبايي شناسي (دانشگاه هنر اصفهان)
• روش تحقيق در هنرهاي سنتي (دانشگاه هنر اصفهان)
• ف لسفة معاصر: كارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد-واحدعلوم و تحقيقات تهران)

كتابهاي تأليفي:
• جستارهايي در چيستي هنر اسلامي (گردآوري و تدوين)، انتشارات فرهنگستان هنر (منبع درسي
رشته هاي پژوهش هنر و معماري)، چاپ ششم، 1393
• فلسفه هنر ابن سينا، پژوهشگاه سازمان تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1390

كتابهاي ترجمه شده:
• فلسفه زيبايي؛ رويكردي تومايي، تهران، انتشارات حكمت، 1393
• هنر مسيح ، ي تهران، انتشارات افق، 1393
• توماس آكوئيني، تهران، انتشارات افق، 1393
• تاريخ زيبايي شناسي قرون وسط:ا انتشارات مينوي خرد (در دست انتشار)
برخي از مقالات تأليفي در نشريات علمي-پژوهشي و كتاب هاي تخصصي:
فصلنامه علمي-پژوهشي كيمياي هنر، ش 4 ،« تأملي در باب فن شعر ابن سينا » •
فصلنامه علمي-پژوهشي كيمياي هنر، ش 7 ،« كاربرد گونه شناسي در تفسير هنر مسيحي قرون وسطا » •
فصلنامه علمي-پژوهشي هنر ديني، ش 40 ،« مفهوم زيبايي نزد توماس آكوئيني » •
فصلنامه علمي-پژوهشي ،« گستره مفهوم زيبايي در كتاب مقدس و تأثير آن بر زيبايي شناسي آكويني » •
پژوهش هاي فلسف ، ي ش 18
، در كتاب مجموعه مقالات همايش بين المللي روز جهاني فلسفه 2010 ،« زيبايي متعالي از ديدگاه ابن سينا » •
تهران، انتشارات مؤسسه حكمت و فلسفه ايران، جلد اول، 1391
23- فصلنامه خيال، ش 24 ،« در باب درسگفتارهايي پيرامون فلسفه زيبايي شناسي » •
در كتاب مجموعه مقالات همايش گنجينه هاي هنر در آستان قدس ،« معنويت در هنرهاي سنتي ايران » •
رضو ، ي مؤسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي، 1386

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید