حميد باقری

.

کتاب های این مترجم

نگاه خیره اولیس: مجموعه یک فیلم چند نگاه

نوشته جمعی از نویسندگان

ترجمه حامد عزيزيان-حميد باقری

9,500 تومان

آینه: آندری تارکوفسکی

نوشته جمعی از نویسندگان

ترجمه حامد عزيزيان-حميد باقری

8,000 تومان

روبان سفید

نوشته جمعی از نویسندگان

ترجمه حامد عزيزيان-حميد باقری

7,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید