عبدالمجيد مهدوی دامغانی

سوابق تدریسی
 استاديار گروه کشاورزي اکولوژيک، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق تحصیلی
کارشناسي زراعت و اصلاح نباتات: 1377-1373، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
کارشناسي ارشد زراعت: 1379-1377، دانشگاه فردوسي مشهد
دکتراي زراعت، گرايش اکولوژي:1384-1379، دانشگاه فردوسي مشهد
فرصت مطالعاتي شش‏ماهه؛ 1383-1382، موسسه تحقيقاتي کشاورزي پايدار، دانشگاه کوردوبا، اسپانيا

مقالات منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي داخلي و بين ‎المللي
1- مهدوي دامغاني، ع.؛ ع.، پ. رضواني مقدم. 1383. شاخص‏هاي پايداري؛ ابزاري براي کمي کردن مفاهيم کشاورزي بوم‏شناختي. علوم محيطي. شماره 4. صص 10-1.
2- مهدوي دامغاني، ع.، ع. کوچکي، پ. رضواني مقدم، م. نصيري محلاتي. 1384. تدوين يک شاخص پايداري براي ارزيابي کمي پايداري نظام گندم- پنبه در استان خراسان. مجله پژوهش‏هاي علوم زراعي ايران. شماره 5: 129-142.

3- Mahdavi Damghani, A., A. Koocheki, P. Rezvani Moghaddam, M. Nassiri Mahallati. 2006. Studying the Sustainability of a Wheat-Cotton Agroecosystem in Iran. Asian Journal of Plant Sciences. 5: 559-562. [ISI]
4- Mahdavi Damghani, A., M. Nassiri Mahallati, A. Koocheki. 2005. Sustainable crop management through optimization of plant density and potassium fertility in sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Environmental Sciences, 6: 19-26.
5- Mahdavi Damghani, A., A. Koocheki, P. Rezvani Moghaddam, M. Nassiri Mahallati. 2007. Evaluation of Agrobiodiversity and Its Effects on the Su
stainability of a Wheat-Cotton Cropping System in Iran. Journal of Environmental Sciences, 15: 61-68.
6- Mahdavi Damghani, A., Gholamreza Savarypour, Eskandar Zand, Reza Deihimfard. 2008. Municipal Solid Waste Management in Tehran: Current Practices, Opportunities and Challenges. Waste Management, 28: 929-934. [ISI]
7- Mirzaei, R., Liaghati, H., Mahdavi Damghani, A. 2007. Evaluating yield quality of garlic as affected by different farming systems and garlic clones. Pakistanian Journal of Biological Sciences. 10: 2219-2224. [ISI]
8- Deihimfard, R., Zand, A., Mahdavi Damghani, A., Soufizadeh, S. 2007. Herbicide risk assessment during wheat self-sufficiency project in Iran. Pest Management Science, 63: 1036-1045. [ISI].
9- Mahmoudi, H., H. Liaghati, A. Mahdavi Damghani. 2008. Developing organic agriculture in field crops in Iran: prospects and perspectives. Green Farming, 1(4): 5-9.

کتاب های این مترجم

تکامل(مجموعه دانش نامه 4 )

نوشته برایان و دبورا چارلزورث

ترجمه عبدالمجيد مهدوی دامغانی

9,500 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید