محمد حسين بادامچی

فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلّی تهران (سمپاد)
عضو بنیاد ملی نخبگان و دارنده مدال نقره المپیاد کشوری فیزیک
ورودی کارشناسی ۸۴ مکانیک/ دانشگاه شریف
ورودی ۸۹ کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ دانشگاه تهران
ورودی ۹۱ دکترای جامعه شناسی فرهنگی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حوزه مطالعات و فعالیت های پژوهشی: جامعه شناسی دین، جامعه شناسی علم و تکنولوژی، فلسفه علوم
اجتماعی، فلسفه سیاسی و اجتماعی، فلسفه دین، غرب شناسی انتقادی

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید