كيومرث قرقلو

استاديار گروه آموزشي تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

کتاب های این مترجم

امپراتوری عثمانی-عصر متقدم 1300 تا 1600

نوشته خلیل اینالجق

ترجمه كيومرث قرقلو

28,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید