سيد حسن سيد موسوی

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران فروردین 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند شرکت مشاوران شهر هوشمند، قم اردیبهشت 1395

کتاب های این مترجم

درباره هنر شعر ارسطو

نوشته ارسطو

ترجمه سيد حسن سيد موسوی

23,000 تومان

مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم (متن عربی همراه با ترجمه فارسی)

نوشته محمد داوود قیصری

ترجمه سيد حسن سيد موسوی

17,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید