مهرداد وحدتی دانشمند

.

کتاب های این مترجم

فرهنگ اسلامی در اسپانیا

نوشته تیتوس بوكهارت

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

30,000 تومان

فاس شهر اسلام

نوشته تیتوس بوكهارت

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

24,000 تومان

سئینا، شهر مریم مقدس

نوشته تیتوس بوكهارت

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

30,000 تومان

هنر در جهان اسلام

نوشته ریچارد اتینگهاوزن

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

7,500 تومان

موسیقی در جهان اسلام

نوشته ای.شیلوا

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

6,500 تومان

شهر در جهان اسلام

نوشته الگ گرابار

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند

7,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید