مريم سالم

تحصیلات دانشگاهی


دكترا, فلسفه, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, 1390.
 
دروس ارائه شده نیمسال جاری
 
1. انديشه اسلامي1 (مبدا و معاد) (كارشناسي)
2. تاريخ فلسفه اسلامي (كارشناسي ارشد)
3. حكمت متعاليه (2) (كارشناسي ارشد)
4. حكمت مشاء (2) (كارشناسي ارشد)
 
دروس ارائه شده قبلی
 
1. انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) (كارشناسي)
2. انديشه اسلامي1 (مبدا و معاد) (كارشناسي)
3. تاريخ علم كلام و فرق اسلامي (كارشناسي ارشد)
4. تاريخ علم كلام و فرق و نحل اسلامي (كارشناسي ارشد)
5. تاريخ فلسفه اسلامي (كارشناسي ارشد)
6. تاريخ كلام مسيحي و يهودي (كارشناسي ارشد)
7. حكمت متعاليه (1) (كارشناسي ارشد)
8. حكمت متعاليه (2) (كارشناسي ارشد)
9. حكمت متعاليه (3) (كارشناسي ارشد)
10. حكمت متعاليه (4) (كارشناسي ارشد)
11. حكمت مشاء (1) (كارشناسي ارشد)
12. حكمت مشاء (2) (كارشناسي ارشد)
13. فلسفه اسلامي (1) (كارشناسي ارشد)
14. فلسفه اسلامي2 (كارشناسي ارشد)
15. كلام معتزله و اشاعره و اماميه (1) (كارشناسي ارشد)
 
مقالات علمی چاپ شده در مجلات
 
1. م. سالم, "تبيين ديدگاه عبدالرزاق لاهيجي در باب اعتباري بودن تشخص" , فلسفه و كلام اسلامي, 1396.
2. م. سالم, "آمونيوس هرمياس و تاثير تاريخي انديشه ي وي" , تاريخ فلسفه, نسخه 7, صفحات:89-114, 1395.
3. م. سالم, "نظريه ي صور مرتسمه در علم الهي از ديدگاه ابن سينا" , آينه معرفت, نسخه 16, صفحات:1-18, 1395.
4. م. سالم, "اثبات عليت در خارج از ديدگاه ارسطو و ابن سينا" , حكمت سينوي, نسخه 19, صفحات:5-22, 1394.
5. م. سالم, "تبيين جايگاه وجودشناختي و معرفت شناختي عليت از ديدگاه ارسطو و ابن سينا" , آينه معرفت, نسخه 15, صفحات:27-54, 1394.
6. م. سالم, "علل ارسطويي از منظر فلاسفه دوره يوناني مآبي" , آينه معرفت, نسخه 14, صفحات:55-82, 1393.
7. م. سالم, "عليت ارسطويي از منظر توماس آكوئيني" , آينه معرفت, نسخه چهاردهم, صفحات:23-42, 1393.
8. م. سالم, "تقسيم موجود به واجب و ممكن، ابتكار فلسفي فارابي و ابن سينا" , آينه معرفت, صفحات:21-38, 1392.
9. م. سالم, "عليت ارسطويي يا تبيين ارسطويي" , معرفت فلسفي, نسخه شماره اول, صفحات:85-104, 1392.
10. م. سالم, "جايگاه عليت سينوي بررسي تاريخي" , حكمت سينوي(مشكوت النور), نسخه 16, صفحات:55-76, 1391.
11. م. سالم, "مروري بر راهبردهاي تربيتي معرفت امام زمان عليه السلام با تدكيد بر خانواده" , فصلنامه تحقيقات فرهنگي, نسخه 11, صفحات:113-142, 1389.
12. م. سالم, م. سعيدي مهر, ر. اكبريان, "تحليل معنايي عليت در فلسفه ارسطو و ابن سينا" , حكمت سينوي(مشكوت النور), نسخه 14, صفحات:114-129, 1389.
13. م. سالم, ر. اكبريان, "بخت و اتفاق از ديسدگاه ابن سينا" , حكمت سينوي(مشكوت النور), نسخه 11, صفحات:150-168, 1386.
14. م. سالم, م. كديور, "بررس ي نقش معرفت شناسي عقل فعال در حكمت متع اليه" , مقالات و بررسيها, نسخه 38, صفحات:125-143, 1384.
 
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
 
1. "تصحيح نسخه خطي رساله حل الرموز در شرح الكلمات الذوقي سهروردي" .
2. م. سالم, "ابن سينا، موسس يا مقلد" دومين همايش بين المللي مطالعات اسلامي در غرب رويكرد انتقادي, 1395.
 
کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "تحليل انتقادي نظريه عقول در حكمت متعاليه", بصيرت(انتشارات حكمت), تهران, 1392, شابک:9786005492712.

کتاب های این نویسنده

تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه

نوشته مريم سالم

ترجمه

11,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید